خوش آمدید به

Venligboerne

در باره

این صفحه جدید برای Venligboerne به زبان انگلیسی خواهد بود. ما به آرامی پایگاه داده دانش را با تمام اطلاعاتی که می تواند مفید باشد وقتی که شما در دانمارک جدید هستید مفید می دانید. اگر میخواهید کمک کنید، به من - Kristian ارسال کنید - پست الکترونیکی در admin@venligboerne.dk.